top of page

BJJ 巴西柔術

巴西柔術訓練班(BJJ)

  • 1 小
  • 150 港元
  • Room G, 2/F Wang Yip CTR, 18 Wang Yip St East

服務說明

巴西柔術 BJJ(Brazilian Jiu-Jitsu) 一種巴西武術,創始於巴西的格雷西家族,又稱格雷西柔術(葡萄牙語:Gracie Jiu-Jitsu, 縮寫為GJJ) 它起源於日本傳統的柔術與嘉納治五郎開創的柔道,由嘉納治五郎的弟子前田光世傳播至巴西。它的特色是重視地板扭鬥,以槓桿原理控制對手的關節,來制服對手。即使是身材矮小的人,也可以透過這些技巧來打敗對手


連絡人詳細資料

  • Room G, 2/F Wang Yip CTR, 18 Wang Yip St East, Yuen Long, , HKG


bottom of page